WEBzona

BONUS: Kupon 1200 PLN na kampanie Google Ads

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania WEBzona.net. Ilekroć w dalszej części Regulaminu oraz w Polityce Prywatności użyto niżej wymienione zwroty, pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

Warunkiem korzystania z WEBzona.net jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacja.

Administrator udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron Umowy, a także zasady świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§1. Podstawowe definicje

WEBzona.net – witryna internetowa, dostępna w domenie internetowej https://webzona.net, należąca do Administratora.

Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający WEBzona.net oraz świadczący inne Usługi w ramach WEBzona.net, udostępniający na rzecz Użytkowników zasoby systemu informatycznego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z WEBzona.net lub innych usług Administratora w ramach WEBzona.net, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z WEBzona.net lub innych usług Administratora w ramach WEBzona.net, nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

Oferta – przedmioty, produkty lub usługi Administratora zamieszczone w WEBzona.net/przestrzeni serwerowej WEBzona.net.

Produkty cyfrowe – motywy i wtyczki WordPress oraz inne dodatki i rozszerzenia dostępne w WEBzona.net/przestrzeni serwerowej WEBzona.net.

Rejestracja – procedura zakładania Konta.

Rezerwacja – procedura rezerwacji przedmiotów lub usług Użytkownika przy wykorzystaniu WEBzona.net.

Umowa – porozumienie zawarte w formie online pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, określające szczegółowe prawa i obowiązki stron, związane z korzystaniem z Oferty Administratora.

Konto – część WEBzona.net, dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach WEBzona.net.

Regulamin – niniejszy regulamin.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z WEBzona.net, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora oraz osób trzecich w stosunku do Administratora, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z WEBzona.net oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Informacje zamieszczone na WEBzona.net w szczególności Oferta nie podlegają interpretacji. Jeśli Oferta zdaniem Użytkownika jest niejasna, niepełna, nieprecyzyjna lub błędna, to Użytkownik ma obowiązek zadać pytanie (wyjaśnić wątpliwości) przed skorzystaniem z Oferty.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia zamieszczenia stosowanej informacji o zmianach z zastrzeżeniem, że Oferta aktywowana przed wejściem w życie określonej zmiany, będzie wykonana na dotychczasowych zasadach.
 5. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§3. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z WEBzona.net jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z siecią Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Potwierdzenie ustalonych warunków e-mailowo, utworzenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Oferty na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w ramach WEBzona.net ma zapewniony dostęp do treści w celu ich edycji i usunięcia. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na stronie rejestracji w WEBzona.net.
 4. Udostępniając swoje dane osobowe oraz inne informacje, Użytkownik oświadcza, że za wszelką sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszeniem dóbr osobistych działalność, która bezpośrednio lub pośrednio jest związana z WEBzona.net, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 5. Rejestrując się na WEBzona.net, Użytkownik oświadcza, że:
  1. podane przez niego dane są kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Administrator udostępnia Użytkownikowi możliwość pozostawiania komentarzy i opinii, które mogą być poddane moderacji, w celu uniknięcia naruszenia dóbr osobistych Administratora lub Użytkowników/osób trzecich.
 7. Administrator nie bierze udziału w transakcjach, które są dokonywane przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 8. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami WEBzona.net oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami, chyba że Użytkownik korzysta z Oferty WEBzona.net, np. fakturowanie sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu powyższego z Administratorem oraz opłaceniu Oferty.
 9. Użytkownik ma prawo wstrzymać zamówienie dot. Oferty w dowolnym momencie, zobowiązuje się jednak zapłacić za tę część wykonanej Oferty, którą Administrator zdążył wykonać do chwili odwołania Oferty Administratora przez Użytkownika.
 10. Użytkownik ma możliwość otrzymywania informacji handlowych od Administratora poprzez wiadomości wysyłane na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej za pośrednictwem usługi Newsletter. Aby skorzystać z tej możliwości, Użytkownik musi podać poprawny adres poczty elektronicznej oraz aktywować newsletter. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z zrezygnować z tej usługi. Umowa dotycząca świadczenia usługi Newsletter jest zawierana na czas nieokreślony.

§4. Zamieszczanie Ofert

 1. Użytkownik może sprzedawać poprzez WEBzona.net własne autorskie Motywy i Wtyczki WordPress.
 2. Aktywacja oferty Użytkownika odbywa się za zgodą Administratora poprzez wypełnienie formularza i wykonanie wszystkich potrzebnych czynności, potrzebnych do zamieszczenia oferty Użytkownika.
 3. Oferta Użytkownika wyświetlana jest bezterminowo w wybranej kategorii i podkategorii.
 4. Zamieszczenie ofert Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Użytkownik, publikując ofertę i zawarte w niej treści, w tym zdjęcia i swoje dane kontaktowe (telefon, adres e-mail lub inne dane) podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom, w szczególności osobom, korzystającym z sieci Internet. Oferty Użytkowników również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zamieszczenie oferty.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ofert adresem e-mail, użytym przy rejestracji/zamieszczaniu oferty.
 7. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednej oferty, która dotyczy tego samego produktu lub usługi niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 8. Zabronione jest zamieszczanie ofert, które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym oferty;
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Zawierają zdjęcia, ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza i etc.;
  5. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  6. Napisane są w języku innym niż odpowiedni do języka WEBzona.net;
  7. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  8. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia – bez wcześniejszego uzgodnienia z Administratorem;
  9. Zawierają treści lub dane osobowe, mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste Administratora, Użytkowników lub osób trzecich;
  10. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  11. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 9. Niezależnie od powyższego niedozwolone jest również oferowanie:
  1. Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
  2. Produktów i usług finansowych takich jak kredyty, pożyczki, polisy, ubezpieczenia, odszkodowania, lokaty, konta bankowe;
  3. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów gier liczbowych i zakładów bukmacherskich;
  4. Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usług, związanych z takimi programami;
  5. Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
  6. Materiałów erotycznych i pornograficznych;
  7. Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych, seksualnych usług i przysług, sponsoringu;
  8. Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych, wszelkich usług fotograficznych o tematyce erotycznej i wszelkich zbliżonych do tych usług;
  9. Gadżetów i produktów erotycznych;
  10. Środków farmakologicznych;
  11. Narkotyków i substancji psychotropowych;
  12. Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
  13. Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  14. Sprzedaży psów i kotów bez informacji, pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
  15. Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
  16. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usług, związanych z tworzeniem takich prac;
  17. Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);
  18. Wszelkich innych rzeczy/usług/Ofert zakazanych prawem.

§5. Produkty cyfrowe

 1. Oferta, w szczególności produkty w postaci Motywów i Wtyczek WordPress, dostępne są w postaci cyfrowej jako pliki z oprogramowaniem oraz szablonami, stylami, plikami graficznymi, modułami i innymi elementami i rozszerzeniami oraz programami rozszerzającymi funkcjonalność i layout strony internetowej.
 2. Produkty cyfrowe są opracowywane przez niezależnych autorów/programistów i rozpowszechniane przez WEBzona.net na warunkach udzielonej licencji. 
 3. Większość Produktów cyfrowych są rozpowszechniane / redystrybuowane przez WEBzona.net na mocy licencji GNU General Public Licence, chyba że autor Produktu cyfrowego zdecydował inaczej, wówczas WEBzona.net zamieszcza jedynie odnośnik do strony z produktem autora.
 4. WEBzona.net/Administrator nie jest autorem dostarczanego kodu źródłowego Produktów cyfrowych, a jedynie świadczy usługę redystrybucji Produktów cyfrowych, dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość i działanie, ani nie podejmuje żadnych zobowiązań związanych z Produktem cyfrowym, w tym nie jest odpowiedzialny za utratę zysków, przychodów ani danych, straty finansowe lub szkody pośrednie, specjalne, wynikowe, karne lub inne spowodowane Produktem cyfrowym.
 5. W zakresie dozwolonym przez prawo, całkowita odpowiedzialność WEBzona.net/Administratora za jakiekolwiek straty i roszczenia na podstawie niniejszych warunków, w tym za jakiekolwiek dorozumiane gwarancje, jest ograniczona do kwoty, którą zapłacił Użytkownik za Produkt cyfrowy.
 6. Produkty cyfrowe mają otwarty kod źródłowy, który można poddać modyfikacji. 
 7. Aktualizacje produktów cyfrowych są dostępne tak długo jak dostępne są aktualizacje u autora lub dostawcy oprogramowania. WEBzona.net stara się udostępniać Produkty cyfrowe w najnowszej wersji, jednak nie odpowiada za częstotliwość aktualizacji. Aktualna wersja Produktów cyfrowych jest dostępna w informacjach dodatkowych na karcie Produktów cyfrowych.
 8. Produkty cyfrowe mogą nie posiadać klucza licencyjnego i aktywacyjnego lub API. Oznacza to, Produkty cyfrowe będą działać, ale nie będą posiadać aktualizacji autora oprogramowania. 
 9. Produkty cyfrowe nie posiadają wsparcia technicznego autora oprogramowania.
 10. Produkty cyfrowe mogą być edytowane przez WEBzona.net w celu poprawienia ich funkcjonalności.

§6. Dostawa i płatność

 1. Dostawa Produktów Cyfrowych jest realizowana w postaci plików cyfrowych, dostępnych natychmiast po zakupie do pobrania on-line w podsumowaniu zamówienia, na koncie Użytkownika/Klienta oraz w potwierdzeniu e-mailowym.
 2. WEBzona.net utrzymuje możliwość pobrania Produktów Cyfrowych bez ograniczeń czasowych i ilościowych, chyba że w zapisach Oferty wyraźnie zaznaczone są warunki i ograniczenia. 
 3. WEBzona.net na stronach internetowych z opisem Oferty informuje Użytkownika o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Umowy, a także o wysokości opłat.
 4. Cennik Oferty Administratora zostaje zamieszczony na WEBzona.net. Wycena może być uzgodniona między Administratorem a Użytkownikiem na innych warunkach, zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisami prawa.
 5. Ceny Oferty Administratora są cenami netto, do których należy doliczać 23% podatku VAT.
 6. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem z powodu działania siły wyższej, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 7. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Administratora z przyczyn od Użytkownika niezależnych, Użytkownikowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwotę, która była zapłacona przez Użytkownika za otrzymywanie/wykonanie Oferty od/przez Administratora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który Oferta Administratora była świadczona, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Administrator nie będzie świadczyć swojej Oferty.
 8. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Administratora z powodu informacji, podanej przez Użytkownika, która jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Administratora, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 9. W przypadku rozwiązania umowy między Administratorem a Użytkownikiem przez Użytkownika, Administrator nie zwraca płatności, wykonanych przez Użytkownika.
 10. W przypadku zaprzestania działalności WEBzona.net/Administratora, Użytkownikowi zwraca się w ciągu 30 dni kalendarzowych kwota, która była zapłacona przez Użytkownika za otrzymywanie Oferty Administratora. Kwota jest odpowiednio potrącona o czas, przez który Oferta była świadczona, a zwrot należności dotyczyć będzie czasu, w którym Administrator nie będzie świadczyć swojej Oferty.
 11. Wszelkie kwestie sprzeczne, związane z płatnościami, należy rozstrzygać polubownie, a w przypadkach nie uzgodnionych, ma zastosowanie decyzja sądu właściwego dla siedziby Administratora.
 12. Faktury VAT za Ofertę wystawiane są na żądanie Użytkownika.
 13. Aby otrzymać fakturę VAT za Ofertę, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu Oferty wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail: info@webzona.net wiadomość, zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 14. Do każdego zrealizowanego zakupu Oferty należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 15. Regulaminy korzystania z usług bramek płatności (np. PayPal, Przelewy24) znajdują się na stronach tych usługodawców.

§7. Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji ofert Użytkowników oraz obowiązków z nich wynikających, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, dlatego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez Użytkowników względem innych Użytkowników.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w WEBzona.net w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie WEBzona.net.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec prawa za złamanie prawa bądź szkodę, wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, publikacją zdjęć/ilustracji/wizerunków, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także z powodu jakiegokolwiek innego działania niezgodnego z prawem.
 5. Administrator oświadcza, że udostępnia jedynie WEBzona.net jako platformę sprzedażowo-informacyjną ofert Użytkowników oraz działa jako agent pośredniczący zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 6. Całkowita odpowiedzialność dotycząca ofert Użytkowników leży wyłącznie po stronie danego Użytkownika.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkownika w stosunku do innych Użytkowników, korzystających z Oferty.
 8. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności Użytkowników i ich uprawnień, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ofert Użytkowników ze stanem faktycznym.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność ofert Użytkowników, prawdziwość i rzetelność informacji, podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Strony umów, związanych z ofert Użytkowników, a także za szkody, powstałe w wyniku takiej umowy.
 11. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania ofertą Użytkowników.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Użytkowników, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  5. nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od daty dodania Oferty/oferty Użytkownika.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z WEBzona.net Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty/oferty Użytkownika lub zablokowanie korzystania z WEBzona.net Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem WEBzona.net mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników, naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, praw Administratora, zasad nieuczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania działania WEBzona.net ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją WEBzona.net;
  2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych, transakcyjnych oraz innych, związanych z funkcjonowaniem WEBzona.net;
  3. odmowy korzystania z WEBzona.net przez Użytkownika, który stanowi bezpośrednią konkurencję wobec WEBzona.net;
  4. dowolnej modyfikacji WEBzona.net, narzędzi oraz sposobu działania WEBzona.net bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników/osób trzecich, przeniesienia praw do WEBzona.net na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności, związanych z WEBzona.net, z tytułu których Użytkownikom/osobom trzecim nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec WEBzona.net, za wyjątkiem tych, które są podane w warunkach płatności niniejszego Regulaminu.
 17. Administrator nie odpowiada za przerwy w działaniu WEBzona.net, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 18. Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania WEBzona.net w całości albo w części.
 19. Użytkownik oświadcza, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika w przypadku narażenia się przez Użytkownika na straty z tytułu wadliwie lub nieterminowo wykonanej Oferty Administratora oraz nie może dochodzić od Administratora rekompensaty z tytułu poniesionych w ten sposób strat.
 20. Administrator może powierzyć wykonanie usług osobie trzeciej bez konieczności zawiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
 21. Osoba trzecia i Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje usługi/produkty (ofertę) samodzielnie oraz oświadcza i gwarantuje, że jego oferta nie będą naruszały praw autorskich oraz wszelkich zależnych praw autorskich do wykonanej oferty.
 22. Osoba trzecia i Użytkownik przenosi, a Administrator nabywa prawa autorskie osoby trzeciej w zakresie, obejmującym wspólne działanie w zakresie Oferty Administratora.
 23. Osoba trzecia zobowiązuje się do niepodejmowania bezpośredniej współpracy z firmami i osobami fizycznymi, dla których wykonywała usługi za pośrednictwem Administratora, o ile przekazane jej zostały ich dane pozwalające na identyfikację podmiotu w terminie pięciu lat od daty wykonywania usług. W przypadku niezastosowania się osoby trzeciej do danego obowiązku, Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia kary umownej w wysokości 50% uzyskanego w ten sposób przez osobę trzecią zysku.
 24. Osoba trzecia zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zdobyła w związku i przy okazji wykonywania Oferty dla Administratora.

§8Dodawanie opinii i informacji

 1. Opinie i informacje, związane z Ofertami i Użytkownikami, mogą dotyczyć wyłącznie tych Ofert i Użytkowników.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych, w tym linków do stron internetowych i innych odsyłaczy.
 3. Informacje, opinie i komentarze, dodawane na WEBzona.net, nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W sposób szczególny niedozwolone jest używanie wszelkich wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, etc.
 4. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa oraz za wszelkie dodane informacje ponosi pełna odpowiedzialność wobec prawa osobiście.
 5. Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, informacji lub komentarzy, a opublikowane usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, informacji i komentarzy, przekazywanych przez Użytkowników/osoby trzecie.

§9. Reklamacje i odstąpienie od umowy oraz zwroty

 1. Reklamacje, dotyczące świadczenia Oferty, o której mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@webzona.net lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny w witrynie WEBzona.net, jak również w formie listu poleconego, przesłanego na adres Administratora.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych, nie będą rozpatrywane.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub informacji, zamieszczonych na WEBzona.net, jak również przepisów prawa.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. Reklamacje, dotyczące działania usług płatności oraz systemów nie będących własnością Administratora należy zgłaszać do tych dostawców.
 7. Odstąpienie od Umowy reguluje Ustawa o Prawach Konsumenta. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta zwrotowi nie podlegają Produkty cyfrowe (Motywy i Wtyczki WordPress), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika (akceptacja Regulaminu). Oznacza to, że ze względu na naturę mediów cyfrowych po zakupieniu i pobraniu Produktu cyfrowego nie ma możliwości dokonania jego zwrotu. Ponadto zwrotowi nie podlega płatność za zakup Produktu cyfrowego.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego natychmiast po zaksięgowani wpłaty w postaci plików do pobrania on-line, czyli przed upływem 14-dni od momentu zawarcia Umowy i tym samym oświadcza, że został poinformowany o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy.
 9. Administrator może umożliwić zwrot płatności za Produkt cyfrowy odstępując od zapisu §9.7 w przypadku, jeśli Produkt cyfrowy jest niezgodny z opisem dostępnym na WEBzona.net oraz posiada wady lub braki uniemożliwiające używanie Produktu cyfrowego, a Użytkownik udowodni ww. braki.
 10. Pomimo, iż świadczenie usług przez WEBzona.net ma charakter bezterminowy, każdy Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoją ofertę oraz swoje konto z WEBzona.net poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Oferty na adres poczty elektronicznej: info@webzona.net.
 11. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, jednak rozliczenie należności za czas świadczenia Oferty będzie równoważny ilości wykonania Oferty.
 12. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.
 13. Wszelkie spory, związane ze świadczoną Ofertą w ramach WEBzona.net będą rozstrzygane przez właściwe polskie i międzynarodowe Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Shopping cart close